De afgelopen maanden heeft ADS Groep samen met Arcadis en Noorderzijlvest gewerkt aan het ontwerp van de rioolwaterzuivering. In het ontwerp hebben we zo veel mogelijk de wensen van de omgeving meegenomen.

 Wensen ontwerp rioolwaterzuivering

  • Een wens was bijvoorbeeld dat de nieuwe installatie niet hoger wordt dan de bestaande installaties.  
  • Daarnaast krijgen installaties die geur afgeven een dak en extra geurfilters.
  • Installaties die geluid maken, zoals de beluchters, plaatsen we in een gebouw. Op deze manier zijn ze buiten de rioolwaterzuivering niet te horen.

Groen in de omgeving

Samen met bewoners hebben we de inpassing van groen bij de zuivering verder uitgewerkt. Zo komt er aan kant van Gaarkeuken een grondwal en komt er om het terrein een bomenrij. Ook komen er extra bomen. Voor de start van de bouw is een deel van de bomen gekapt. Hierbij kapte ADS meer dan eerder afgesproken met het waterschap. Zo snel de grondwal er ligt zal ADS starten om de bomen te planten. Daarnaast zal de zuivering zal ADS de zuivering inpassen in een nieuwe bomenrij. De nieuwe bomen zorgen er in de toekomst voor dat de installaties zo minder zichtbaar zijn.

Zo min mogelijk overlast

Tijdens de bouw van de nieuwe rioolwaterzuivering proberen we te zorgen voor zo min mogelijk overlast. Zo gaan we de funderingspalen boren in plaats van heien, dit zorgt ervoor dat het geluid en de trillingen laag blijven. We verminderen ook het transport door zoveel mogelijk materiaal op de zuivering opnieuw te gebruiken. Als we onderdelen toch aanvoeren, doen we dat via de provinciale weg en het Hoendiep. We maken afspraken met transporteurs en omwonenden om onveilige situaties en overlast voor te zijn.

Kortom: we nemen maatregelen om de overlast te beperken, maar we kunnen niet voorkomen dat er niets te merken valt van het werk.

Planning

ADS doet binnenkort de laatste voorbereidingen om na vergunningverlening te kunnen starten. ADS heeft al de vergunningen aangevraagd, de bouwketen geplaatst en het eerste materiaal aangevoerd. Ook maakt ADS de zuivering en het terrein ernaast klaar om aan de slag te gaan. Zo snel er meer nieuws is, zullen we dit delen via de BouwApp.

Vragen en contact

Ons werk is te volgen via de BouwApp. Hierin kun je vragen stellen of meldingen maken over het werk aan de rioolwaterzuivering. Dit kan ook direct bij de omgevingsmanager van ADS: Martijn Spoolder (06-5161 0149). We maken hier samen een goed en veilig project van!

Download de BouwApp via de QR-code.

Logo van de Bouwapp

QR-code bouwapp

  • Ga naar ‘Ontdek' 
  • Zoek en selecteer in de BouwApp de projectnaam ‘Bouw